کود پاش

کودپاش نوروزی ,کودپاش

norouzi fertilizer


کود پاش

خصوصیات :

کودپاش صفحه دیسکی دستگاه بسیار مفیدی در امر کودپاشی و بذر پاشی می باشد . این دستگاه از طریق انتقال نیرو از شافت تراکتور به گیربکس کار می کند .
از آنجایی که طراحی آن بسیار دقیق اجرا گردیده است کود و دانه ها را به طور مساوی در اطراف پراکنده می کند .
با تنظیم دلخواه می توان دانه ها را به چپ یا راست هدایت کرد .
در داخل دستگاه یک فیلتر توری تعبیه شده که از مسدود بودن دریچه های کودپاش جلوگیری می کند . طراحی خاص چرخهای این دستگاه نیز سبب حرکت و توقف آسان آن گردیده است .
-UREA
TRIPLE STPER FOSFAT – TRIPLE SUPER PHOSPHAT
8
7
6
8
7
6
HIZ-SPEED(km/h)
Kertik kad-Notch Stage
A B
A B
A B
A B
A B
A B
1
5.8
4.6
6.6
5.3
7.7
6.5
4.3
2.8
4.9
3.2
5.8
3.8
2
19.2
14.2
21.9
16.2
25.5
18.9
16.1
11.1
18.4
12.7
21.5
14.8
3
34.7
26.0
39.7
29.7
46.3
34.6
32.3
22.8
36.9
26.1
43.1
30.4
4
45.1
`37.0
51.5
42.3
60.1
49.4
44.1
3605
50.4
41.7
58.8
48.6
5
52.5
47.9
60.0
54.8
70.0
63.9
48.9
46.4
55.9
53.0
65.2
61.9
6
54.7
52.7
62.5
60.3
72.9
70.3
53.2
49.3
60.8
56.3
70.9
65.7
7