مور

مور185,مور165,مور

مور165 دروگر دوار استوانه ای قابلیت درو هرگونه علوفه و گیاهان مرتعی را با سرعت بالا فراهم می کند ...

مور165

دروگر دوار استوانه ای قابلیت درو هرگونه علوفه و گیاهان مرتعی را با سرعت بالا فراهم می کند .به علت نزدیکی بشقاب ها به سطح خاک بازدهی بالا می رود و برش علوفه ها به نحوی صورت می گیرد که خشک شدن و جمع آوری علوفه ها به آسانی صورت می گیرد

مور185

دروگر دوار استوانه ای قابلیت دروکردن هرگونه علوفه و گیاهان مرتعی را با سرعت بالا فراهم می کند.

به علت نزدیکی بشقاب ها به سطح خاک ،بازدهی بالا می رود و برش علوفه ها به نحو ی صورت می گیرد که خشک شدن و جمع آوری

علوفه ها به آسانی صورت می گیرد.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image