(لندلولرلیزری زمین(زمین صاف کن11111111

زمین صاف کن,لندلولرلیزری

ok


.

لندلولرلیرزی (زمین صاف کن)

این نوع لندلورتوسط شرکت ایلگی (ilgi)طراحی وساخته شده است وازکیفیت بالایی برخوردارمیباشد
بااستفاده ازاین دستگاه ازمزایای زمین مسطح ازقبیل حفظ آب وکاهش مصرف موادشیمیایی وسوخت لذت ببرید
خصوصیات
1-درزمان حمل ونقل ؛تیغه ها وچرخها به صورت هیدرولیک جمع میشوند
2-برای تسطیح اراضی دیگرنیازی به نیروی متخصص نمیباشد
3-تمامی جوشها توسط رباطهای مخصوص وازبهترین آلیاژمیباشد
4-قابل استفاده باانواع تراکتورهای موجود کشور
5-مقاومت بالای تیغه هاواستهلاک بسیار کم
6-تنظیمات هیدرولیکی تیغه
7سیستم تلسکوپی چرخها