اسکراپرلیزری

نوروزی ,اسکراپرلیزری

ok


اسکراپرلیزری
این نوع اسکراپرلیزری توسط شرکت ایلگی (ilgi)طراحی وساخته شده است وازکیفیت بالایی برخوردار است
درارضی که پستی وبلندی های انزیاد باشد برای جابجایی خاک وتسطیح زمین ازدستگاه اسکراپرلیزری استفاده میشود
خصوصیات
1-این دستگاه مکمل بسیارخوبی برای دستگاه لندلولرمیباشد
2-انجام عملیات خاکبرداری وخاک ریزی درمدت بسیارکوتاه
3-قابلیت جابجایی مقدارزیادی خاک
4-استهلاک پایین
مدل چرخ
وزن
پهنای تیغه
حجم بارگیری
حجم مخزن
ارتفاع بدنه
طول
پهنا
6F 385/65
22.5PGR
4840Kg
2.50/2.70
10 mc
11 mc
1.75 m
5.50 m
2.55 m

Required HP
HP
Weight
وزن
Workingwidth
کارکرد
Length
طول
Heigth
ارتفاع
width
پهنا
Capacity
ظرفیت
MOD.
مدل
70-80
1300
200
530
85
250
2.2
HSKP 20
90-100
1410
240
530
85
290
2.6
HSKP 24
120-130
1530
280
530
85
330
3.2
HSKP 28