دیسک آفست

ilgi,disk harrow,norouzi

ok


دیسک آفست
دیسک های این مجموعه ساخت شرکت ایلگی(ilgi)ترکیه میباشد
که باتکنولوژی روز دنیاواستفاده ازبهترین مواداولیه دوام وکارایی خودراتضمین می نماید
مزایای کاری
1-قابلیت نفوذهوادرخاک جهت ذخیره انرژی درخاک
2- تمامی جوشهاتوسط دستگاه رباط مخصوص وازبهترین آلیاژمیباشد
3- قابلیت تنظیم شخم توسط چرخها وجک هیدرولیکی
4- حمل ونقل وجابجایی به کمک جک هیدرولیکی
5- خردکردن کلوخ هاوحاصلخیز کردن زمین
6- تنظیم آسان دیسک به صورت آفست
7-اماده نمودن خاک برای کشت
8- هموارنمودن زمین

Required HP
Weight
Working Width
Disk diameter
No.Of disk
MOD.
50-60
1360
165
560
16
16 AGB 56
60-70
1420
185
560
18
18 AGB 56
70-80
1460
205
560
20
20 AGB 56
80-90
1520
225
560
22
22 AGB 56
90-100
1580
245
560
24
24 AGB 56
100-110
1640
265
560
26
26 AGB 56
110-120
1680
285
560
28
28AGB 56
130-140
1850
305
560
30
30 AGB 56
140-150
1930
325
610
32
32 AGB 56
60-75
1420
165
610
16
16 AGB 61
70-80
1480
185
610
18
18 AGB 61
80-90
1530
205
610
20
20 AGB 61
90-100
1600
225
610
22
22 AGB 61
100-110
1680
245
610
24
24 AGB 61
110-120
1750
265
610
26
26 AGB 61
120-130
1820
285
610
28
28 AGB 61
130-140
1955
305
610
30
30 AGB 61
140-150
2050
325
610
32
32 AGB 61