موور185

موور185,تامین ماشین آلات کشاورزی

ok

1/12/2019 11:34:18 AM | 11:34 0 comments 664 visits

موور185

دورگراستوانه ی قابلیت دروکردن هرگونه علوفه وگیاهان مرتعی راباسرعت بالافراهم میکند​

به علت نزدیکی بشقاب ها به سطح زمین,بازدهی بالامیرود

وبرش علوفه هابه نحوه ی صورت میگیردکه خشک شدن وجمع آوری علوفه هابه آسانی صورت میگرد

حرکت این دستگاه ازشافت تامین شده وحرکت تیغه دارموجب دارموجب برش علوفه هامیشود

مشخصات

گیربکس یاتاقی-

شافت30-

کله قندی تنظیم بشقاب زیر185-


Leave a comment