بیلر استار3060

بیلر استار3060

ok


بیلراستار3060

این بیلرساخت کشورزاپن باعرض کاری 181سانتی مترباتکنولوژی روزدنیا درایران یکی ازمحبوب ترین دستگاه هابه شمارمی آید

مشخصات فنی

گره زن اورجینال -

عرض کاری 181سانتی مترکه جمع اوری علوفه درپهنای وسیع حتی درگوشه های زمین رافراهم میکند -

قطعات محافظتی وایمنی مجهزبه جغجغهه ؛کلاج یک طرفه؛وپیچ اطمینان ؛پیک آپ؛دوشاخه وگره زن به طور-

جداگانه مجهزبه قطعات ححفاظتی میباشند

ابعاد ووزن بسته باتوجه به نوع علوفه متغییر میباشد-