چیزل پیلرغلطکی

چیزل ,غلطکی نوروزی,نوروزی

ok


چیزل پیلرغلطکی
پس ازگذشت زمان درزیرسطح لایه رویی خاک لایه ای بسیارسخت شکل میگیردکه هنگام آبیاری وبابارش باران از
نفوذآب به داخل زمین وذخیره شدن آن جلوگیری میکند

مزایای کاری
متغیربودن تعدادتیغه ها وفاصله بین آةنهابدلیل سهولت کارباانواع تراکتور-
استهلاک بسیارکم-
تجهیزات ارزان وقابل دسترسی-
نسبت به ادوات مشابه این دستگاه دارای عرض وعمق کاری بیشتراست-
مدل باله دار برای پوشش بیشتربه انتخاب مشتری اضافه میگردد-

مدل یازده شاخه
مدل نه شاخه
مدل هفت شاخه
مدل پنج شاخه
3000
2500
2100
1600
طول دستگاه
1200
1200
1200
1200
عرض دستگاه
1275
1275
1275
1275
ارتفاع دستگاه
20-45
20-45
20-45
20-45
عمق کار
275
225
175
125
عرض کار
25
25
25
25
فاصله بین سوکها
100-130
80-100
60-80
50-70
اسب بخار
530
460
390
310
وزن کلی دستگاه