موور165

موور165

ok


موور165

دورگراستوانه ی قابلیت دروکردن هرگونه علوفه وگیاهان مرتعی راباسرعت بالافراهم میکند​

به علت نزدیکی بشقاب ها به سطح زمین,بازدهی بالامیرود

وبرش علوفه هابه نحوه ی صورت میگیردکه خشک شدن وجمع آوری علوفه هابه آسانی صورت میگرد

حرکت این دستگاه ازشافت تامین شده وحرکت تیغه دارموجب دارموجب برش علوفه هامیشود

مشخصات

گیربکس یاتاقی-

شافت30-

کله قندی تنظیم بشقاب زیر185-