ریک

ریک ,خورشیدی

ok


ریک
یکی ارخصوصیات بارزاین دستگاه این است که بازوهای آنرا میتوان درجهت دلخواه تغییرداد
دارای عرض کاری 225سانتیمتر و4پره خورشیدی است-
دارای عرض کاری 325سانتیمترو5پره خورشیدی است-

مزایای کاری

توانایی وقابلیت کاری بالا-

عمربادوام وزیاد -

حمل ونقل آسان-